3.11.2016
Avallon współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim
Kontakt dla mediów

Joanna Wiśniewska
Menedżer ds. marketingu i PR
[email protected]

Agencja PR

Hagen PR
Wojciech Dziewit
[email protected]

Od roku akademickiego 2016/2017 Avallon jest partnerem merytorycznym kierunku Finanse Międzynarodowe oraz Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Studenci kierunku Finanse Międzynarodowe mają możliwość nauki z merytorycznym wsparciem firmy zarządzającej funduszami private equity Avallon, która ma siedzibę w Łodzi. Podczas inauguracji roku akademickiego Dyrektor Inwestycyjny Avallon Mirosław Janicki przedstawił ideę współpracy uczelni z biznesem studentom.

Obszar współpracy został podzielony na trzy płaszczyzny: naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Pierwsza z nich dotyczy prowadzenia badań naukowych w ramach powołanego w tym celu Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ i realizacji projektów naukowych dotyczących inwestycji kapitałowych. Drugi obszar to udostępnianie praktycznej wiedzy dotyczącej inwestowania przez profesjonalistów z Avallon. Obejmuje on prowadzenie prezentacji i wykładów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ na kierunku Finanse Międzynarodowe oraz merytoryczne wsparcie studenckiego koła naukowego. Avallon uruchomi również program praktyk, podczas których studenci będą mogli skonfrontować zdobytą, podczas zajęć, wiedzę z praktyką. Trzecia płaszczyzna dotyczy współorganizacji środowiska nauki i biznesu w obszarze inwestycji kapitałowych w różnej formie np.: debat, spotkań, konferencji.

Avallon od roku akademickiego 2012/2013 jest również partnerem kierunku Analityka biznesu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jak podkreśla kierownik kierunku, dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ, ta współpraca zaowocowała nowymi możliwościami dla studentów. – Kierunek Analityka biznesu był pierwszym w Polsce, który połączył wiedzę z zakresu zarządzania biznesem z umiejętnościami przeprowadzania analiz właśnie na potrzeby biznesu. Członkostwo firmy Avallon w Radzie Programowej kierunku i uczestnictwo w przygotowywaniu programu studiów sprawia, że możemy zaoferować naszym studentom wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także praktyki i uczestnictwo w realizowanych w firmie projektach. Dzięki temu są oni lepiej przygotowani do pracy zawodowej, a ich umiejętności odpowiadają rzeczywistym potrzebom przedsiębiorców. Tego rodzaju inicjatywy współpracy uczelni z biznesem stanowią realną wartość dla obu stron i warto wprowadzać je także na innych kierunkach studiów.

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Janicka:

omysł na utworzenie kierunku Finanse Międzynarodowe jest konsekwencją naszych obserwacji, w tym rozmów ze studentami i potencjalnymi pracodawcami odnośnie do ich oczekiwań związanych z adekwatnym przygotowaniem do pracy na międzynarodowym rynku finansowym. Na polskim rynku edukacyjnym nie było takiej oferty – UŁ jest pierwszą uczelnią w Polsce, na której funkcjonuje kierunek Finanse Międzynarodowe. Wzorce czerpaliśmy od światowych liderów. Bezcenne, praktyczne dostosowania to efekt m.in. konsultacji z funduszem Avallon, który udzielił nam szerokiego wsparcia merytorycznego w trakcie przygotowywania programu studiów – zależy nam, aby program odpowiadał wymogom współczesnego rynku pracy.
Kierunek dopiero ruszył, jesteśmy jednak bardzo pozytywnie zaskoczeni dużym zainteresowaniem kandydatów. Planujemy wiele ciekawych przedsięwzięć dla studentów kierunku, m.in. profesjonalne praktyki zawodowe dla najlepszych studentów, spotkania z praktykami m.in. w toku działalności koła naukowego oraz uruchomionego Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ.
Partnerem merytorycznym, z którym mamy formalną współpracę, jest fundusz Avallon. Bardzo sobie tę współpracę cenimy. Planujemy stałe poszerzanie kontaktów ze światem biznesu, aby aktywnie wychwytywać nowe trendy i potrzeby. Pomysłów jest wiele, nasi studenci na pewno nie będą nudzić!

Michał Zawisza, Partner Avallon MBO FUND:

Pracownicy Avallon to w większości absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania. Wiemy, jak ważnym dla studentów jest kontakt z rzeczywistą działalnością gospodarczą, z praktyką. Dlatego wspólnie z Panią prof. Małgorzatą pomyśleliśmy, że możemy w jakiś sposób w tym zakresie pomóc i wyszliśmy z inicjatywą. Powołaliśmy Centrum Badania Inwestycji Kapitałowych, które będzie działało przy Instytucie Finansów. Sądzę, że współpraca z Uniwersytetem Łódzkim przyniesie nam obopólne korzyści. Studenci kierunku Finanse Międzynarodowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kierunku Analityka Biznesu, będą mogli nabyć praktyczne umiejętności z obszaru finansów, a Avallon, jak i inni pracodawcy na rynku, uzyskają możliwość zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Socjologiczny (www.eksoc.uni.lodz.pl)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse Międzynarodowe (www.fm.uni.lodz.pl) prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej, w tym szczególnie procesów globalizacji rynków finansowych i integracji gospodarczo-walutowej. Podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego, zarówno krajowego, jak i światowego. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym, istotny nacisk położony jest na aktywne formy zajęć (learning by doing), podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej. Kierunek kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę

z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. W ramach kierunku proponowane są dwie specjalności: Inwestycje na rynkach międzynarodowych oraz Korporacje transnarodowe — zarządzanie i finanse.

Avallon MBO FUND (www.Avallon.pl) Avallon jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od roku 2001. Inwestorami Funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners. Fundusz obecnie inwestuje ze środków Avallon MBO FUND II (EUR100 mln) w różnych branżach, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów złotych. Poprzedni fundusz, założony w 2010 roku, dysponował kapitałem EUR 50 mln.

Od roku akademickiego 2016/2017 Avallon jest partnerem merytorycznym kierunku Finanse Międzynarodowe oraz Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Studenci kierunku Finanse Międzynarodowe mają możliwość nauki z merytorycznym wsparciem firmy zarządzającej funduszami private equity Avallon, która ma siedzibę w Łodzi. Podczas inauguracji roku akademickiego Dyrektor Inwestycyjny Avallon Mirosław Janicki przedstawił ideę współpracy uczelni z biznesem studentom.

Obszar współpracy został podzielony na trzy płaszczyzny: naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Pierwsza z nich dotyczy prowadzenia badań naukowych w ramach powołanego w tym celu Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ i realizacji projektów naukowych dotyczących inwestycji kapitałowych. Drugi obszar to udostępnianie praktycznej wiedzy dotyczącej inwestowania przez profesjonalistów z Avallon. Obejmuje on prowadzenie prezentacji i wykładów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ na kierunku Finanse Międzynarodowe oraz merytoryczne wsparcie studenckiego koła naukowego. Avallon uruchomi również program praktyk, podczas których studenci będą mogli skonfrontować zdobytą, podczas zajęć, wiedzę z praktyką. Trzecia płaszczyzna dotyczy współorganizacji środowiska nauki i biznesu w obszarze inwestycji kapitałowych w różnej formie np.: debat, spotkań, konferencji.

Avallon od roku akademickiego 2012/2013 jest również partnerem kierunku Analityka biznesu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jak podkreśla kierownik kierunku, dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ, ta współpraca zaowocowała nowymi możliwościami dla studentów. – Kierunek Analityka biznesu był pierwszym w Polsce, który połączył wiedzę z zakresu zarządzania biznesem z umiejętnościami przeprowadzania analiz właśnie na potrzeby biznesu. Członkostwo firmy Avallon w Radzie Programowej kierunku i uczestnictwo w przygotowywaniu programu studiów sprawia, że możemy zaoferować naszym studentom wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także praktyki i uczestnictwo w realizowanych w firmie projektach. Dzięki temu są oni lepiej przygotowani do pracy zawodowej, a ich umiejętności odpowiadają rzeczywistym potrzebom przedsiębiorców. Tego rodzaju inicjatywy współpracy uczelni z biznesem stanowią realną wartość dla obu stron i warto wprowadzać je także na innych kierunkach studiów.

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Janicka:

omysł na utworzenie kierunku Finanse Międzynarodowe jest konsekwencją naszych obserwacji, w tym rozmów ze studentami i potencjalnymi pracodawcami odnośnie do ich oczekiwań związanych z adekwatnym przygotowaniem do pracy na międzynarodowym rynku finansowym. Na polskim rynku edukacyjnym nie było takiej oferty – UŁ jest pierwszą uczelnią w Polsce, na której funkcjonuje kierunek Finanse Międzynarodowe. Wzorce czerpaliśmy od światowych liderów. Bezcenne, praktyczne dostosowania to efekt m.in. konsultacji z funduszem Avallon, który udzielił nam szerokiego wsparcia merytorycznego w trakcie przygotowywania programu studiów – zależy nam, aby program odpowiadał wymogom współczesnego rynku pracy.
Kierunek dopiero ruszył, jesteśmy jednak bardzo pozytywnie zaskoczeni dużym zainteresowaniem kandydatów. Planujemy wiele ciekawych przedsięwzięć dla studentów kierunku, m.in. profesjonalne praktyki zawodowe dla najlepszych studentów, spotkania z praktykami m.in. w toku działalności koła naukowego oraz uruchomionego Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ.
Partnerem merytorycznym, z którym mamy formalną współpracę, jest fundusz Avallon. Bardzo sobie tę współpracę cenimy. Planujemy stałe poszerzanie kontaktów ze światem biznesu, aby aktywnie wychwytywać nowe trendy i potrzeby. Pomysłów jest wiele, nasi studenci na pewno nie będą nudzić!

Michał Zawisza, Partner Avallon MBO FUND:

Pracownicy Avallon to w większości absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania. Wiemy, jak ważnym dla studentów jest kontakt z rzeczywistą działalnością gospodarczą, z praktyką. Dlatego wspólnie z Panią prof. Małgorzatą pomyśleliśmy, że możemy w jakiś sposób w tym zakresie pomóc i wyszliśmy z inicjatywą. Powołaliśmy Centrum Badania Inwestycji Kapitałowych, które będzie działało przy Instytucie Finansów. Sądzę, że współpraca z Uniwersytetem Łódzkim przyniesie nam obopólne korzyści. Studenci kierunku Finanse Międzynarodowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kierunku Analityka Biznesu, będą mogli nabyć praktyczne umiejętności z obszaru finansów, a Avallon, jak i inni pracodawcy na rynku, uzyskają możliwość zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Socjologiczny (www.eksoc.uni.lodz.pl)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse Międzynarodowe (www.fm.uni.lodz.pl) prowadzone są z uwzględnieniem bieżących tendencji i zmian zachodzących w gospodarce światowej, w tym szczególnie procesów globalizacji rynków finansowych i integracji gospodarczo-walutowej. Podczas studiów przekazywana jest wiedza wpisująca się w nurt najnowszego dorobku naukowego, zarówno krajowego, jak i światowego. Studia wzbogacone są o szereg zajęć o charakterze praktycznym, istotny nacisk położony jest na aktywne formy zajęć (learning by doing), podczas których studenci zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej. Kierunek kształci przyszłych specjalistów dla rynku finansowego i biznesu międzynarodowego. Posiadają oni szeroką wiedzę

z zakresu finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych. Znają specyfikę i zasady funkcjonowania korporacji transnarodowych, w tym ich rolę na rynku finansowym i w procesie inwestycyjnym. W ramach kierunku proponowane są dwie specjalności: Inwestycje na rynkach międzynarodowych oraz Korporacje transnarodowe — zarządzanie i finanse.

Avallon MBO FUND (www.Avallon.pl) Avallon jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od roku 2001. Inwestorami Funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners. Fundusz obecnie inwestuje ze środków Avallon MBO FUND II (EUR100 mln) w różnych branżach, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów złotych. Poprzedni fundusz, założony w 2010 roku, dysponował kapitałem EUR 50 mln.

Podoba Ci się ta aktualność?
Udostępnij ją!
Zobacz poprzednie aktualności
 • Avallon w Rzeczpospolita
  31.07.2023
 • Avallon MBO inwestuje w S’portofino
  27.06.2023
 • Avallon MBO inwestuje w Letniskowo
  6.06.2023
 • Piotr Miller prelegentem wydarzenia organizowanego przez Excalibur Capital
  1.06.2023
 • Agnieszka Pakulska gościem panelu „Private Equity Leadership: A CEO’s Perspective”
  23.05.2023