Inwestycja krok po kroku

Perspektywa skomplikowanego i długotrwałego procesu inwestycyjnego może budzić obawy u właścicieli, menedżerów i wszystkich pracowników firmy, której dotyczy zagadnienie. Dzięki swojemu doświadczeniu i profesjonalizmowi Avallon daje gwarancję sprawnego działania.

Doskonale wiemy jak istotna, nawet podczas zmian kapitałowych, jest koncentracja na działalności operacyjnej. Dzięki elastycznemu i otwartemu podejściu jesteśmy w stanie realizować transakcje szybko i sprawnie – dowodzimy tego od wielu lat, w każdej kolejnej inwestycji.

Poniżej prezentujemy modelowy przebieg procesu inwestycyjnego:

1

Bezpośredni kontakt

Podstawą nawiązania współpracy jest bezpośredni kontakt funduszu Avallon z przedstawicielami firmy. Nie stosujemy formularzy aplikacyjnych. Wstępnej oceny projektu dokonujemy w oparciu o omówienie celów i uwarunkowań transakcji z osobami, które będą odgrywały w niej istotną rolę. Oczekujemy udostępnienia podstawowych informacji o spółce po podpisaniu listu o poufności. Na tym etapie chcielibyśmy mieć także możliwość odwiedzenia firmy i zapoznania się z jej organizacją. Analiza uzyskanych informacji pozwala nam podjąć decyzję o racjonalności transakcji.

2

List intencyjny

W przypadku zainteresowania funduszu inwestycją kapitałową, strony podpisują list intencyjny, który opisuje relacje uczestników i ramy kolejnych etapów procesu.

3

Biznesowe „Due diligence”

Każde przedsięwzięcie bardzo dokładnie analizujemy. Wykorzystujemy do tego metodologię będącą wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń. Na tym etapie wymagana jest pełna współpraca ze strony badanej firmy. Efekty omawiamy wspólnie jako plan realizacji wykupu.

4

Uzgodnienie warunków transakcji

Uzgadniane są kluczowe warunki współpracy („Term Sheet”) z menedżerami i sprzedającymi. Są one podpisywane po podjęciu przez fundusz wstępnej decyzji inwestycyjnej. Ostateczna decyzja uzależniona jest od zakończenia negocjacji oraz pogłębionego badania spółki w wybranych obszarach (o ile jest to konieczne).

5

Oferta

Przedstawienie oferty zakupu akcji lub udziałów i rozpoczęcie etapu finalnych negocjacji ze sprzedającym.

6

Pogłębione „Due diligence”

Podjęcie ostatecznej decyzji może wymagać pogłębionego badania spółki. Decyzja o nim zapada po wstępnych negocjacjach i uzgodnieniach z właścicielem, co do kluczowych parametrów transakcji (często po podpisaniu umowy wstępnej). Zazwyczaj pogłębione badanie dotyczy obszaru finansowo-księgowego, podatkowo-prawnego lub ochrony środowiska.

7

Negocjacje końcowe

Na tym etapie uzgadniamy ostateczne warunki umowy ze sprzedającymi. W przypadku transakcji wykupów menedżerskich, ze względu na „wrażliwą” pozycję menedżerów, jesteśmy przygotowani na odgrywanie wiodącej roli w rozmowach z właścicielami.

8

Finalizacja transakcji

Po zamknięciu poprzednich etapów, podejmujemy finalną decyzję inwestycyjną. Potwierdzamy ostateczne warunki transakcji pomiędzy wszystkimi stronami. Podpisanie umów nabycia, umowy akcjonariuszy (wspólników) regulującej relacje pomiędzy akcjonariuszami (udziałowcami) po zakończeniu wykupu oraz zawarcie umów z bankami udzielającymi finansowania dłużnego stanowi zamknięcie transakcji i podstawę dla uruchomienia środków funduszu.

Podsumowanie

Na dynamikę projektu wpływ ma szereg okoliczności, także niezależnych od stron transakcji. Dokładamy wszelkich starań, aby cały proces przebiegł sprawnie, zakończył się zadowoleniem wszystkich zainteresowanych i nie utrudniał bieżącej działalności firmy.